اورلود دیجیتال زیرکابینی مغناطیسی

سنسور اورلود دیجیتال مگنتی توربوسل، به عنوان یک محصول اقتصادی، تولید و عرضه شده است.

این سنسور برخلاف مدل های سیم بکسلی و زیر کابینی، وزن کابین را اندازه گیری و نمایش نمی دهد ولی عملکرد آن بر اساس میزان جا به جایی

ناشی از خم شدن فنرهای سیم بکسل و یا جمع شدن کف کابین، اضافه بار آسانسور را تشخیص و فرمان اضافه بار را به تابلو فرمان می دهد.

اورلود مگنتی توربوسل، بر اساس اندازه گیری میزان میدان مغناطیسی آهن ربا، مقدار جمع شدن فنر را اندازه گیری می کند.

 

نصب روی کابین

در آسانسور هایی که فنر بکسل وجود دارد:

۱) ابتدا پایه ی فلزی را روی پیچ فنر سربکسل نصب کنید.

۲) کنترلر را با استفاده از دو پیچ پروانه ای روی پایه نصب کنید.

۳) آهن ربا را زیر سنسور قرار دهید. ( در صورت عدم تغیر میدان مغناطیسی آهن ربا را برعکس کنید. )

۴) با جا به جایی فاصله ی سنسور، آهن ربا را در بهترین نقطه قرار دهید.

 

نصب زیر کابین

۱) ابتدا پایه ی فلزی را روی یوک آسانسور نصب کنید.
۲) کنترلر را با استفاده از دو پیچ پروانه ای روی پایه نصب کنید.
۳) آهن ربا را زیر کف کابین و زیر سنسور قرار دهید.
۴) با جابه جایی فاصله سنسور ، آهن ربا را در بهترین نقطه قرار دهید.