فتوسل ها

فتوسل ها

فتوسل پرده نوری

سنسور فتوسل های پرده ای در دوطرف درب کابین نصب می شود و در هنگام بسته شدن درب آسانسور در صورت قرار داشتن شئ یا نفر، مانع از بسته شدن درب می شود.

فتوسل نقطه ای

فتوسل نقطه ای نیز مانند پرده نوری عمل کرده ولی با این تفاوت که فقط در صورت قرار داشتن نفر یا شئ در محدوده فرستنده نقطه ای، تشخیص آن ممکن است.